Conductes de fibra de vidre

Construcció de conductes
R plus

Panell rígid d’alta densitat de llana de vidre ISOVER, revestit per la cara exterior amb una làmina d’alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a barrera de vapor, i per la seva cara interior, amb una làmina d’alumini reforçada amb paper kraft. El cantell mascle està vorellat per un complex interior d’alumini. Incorpora un vel de vidre a cada cara de panell per atorgar major rigidesa.

Aplicacions

Bones prestacions acústiques i el seu bon comportament tèrmic.
És l’opció adequada per a la instal·lació de xarxes de conductes autoportants de distribució d’aire en les instal·lacions tèrmiques de Climatització dels edificis.

Informació del producte

Marcat CE com a sistema de ventilació i climatització (ETA 20/0122 basant-EAD 360001-00-0803)
Rigidesa excepcional dels conductes.
Màxima classe d’estanquitat definida pel RITE.
Certa millora en la qualitat de l’ambient acústic.
Resistència a mètodes de neteja agressius, UNE 100012.
Facilitat de neteja. Superfície interior d’acabat llis.
Exclusiu marcat de línies guia per a tall per MTR.
Continuïtat en unions. Exclusiu encadellat de panells i borejat del cantell mascle interior.
No proliferació de floridures i bacteris. Assaigs segons EN 13403.
Producte sostenible. 100% reciclable. Material reciclat >50%.

La NETO

Plafó rígid de llana de vidre ISOVER d’alta densitat, revestit per la cara exterior amb una làmina d’alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a barrera de vapor, i per la seva cara interior, amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica.

Aplicacions

Excel·lents prestacions acústiques i un bon comportament tèrmic.
És la solució adequada per a la instal·lació de xarxes de conductes autoportants de distribució d’aire en les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis.
Informació de producte
Marcat CE com a sistema de ventilació i climatització (ETA 20/0122 basant-EAD 360001-00-0803)
Talls fàcils i sense risc de ruptures durant la seva manipulació.
Màxima protecció en cas d’incendi.
Màxima classe d’estanquitat definida pel RITE.
Òptima qualitat de l’ambient acústic.
Resistència a mètodes de neteja més agressius, UNE 100012.
Marcat exclusiu de línies guia per a tall per MTR.
Continuïtat en les unions gràcies a l’exclusiu encadellat dels panells.
No proliferació de floridures i bacteris, EN 13403.
Producte sostenible. 100% reciclable. Material reciclat > 50%.