Conductes de fibra de vidre

Construcció de conductes
R plus

Panell rígid d’alta densitat de llana de vidre ISOVER, revestit per la cara exterior amb una làmina d’alumini i reforçada amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a barrera de vapor; i per la seva cara interior, amb una làmina d’alumini reforçada amb paper kraft. El cantell mascle està vorellat pel complexa interior d’alumini. Incorpora un vel de vidre a cada cara de panell per atorgar major rigidesa.

Aplicacions

Bones prestacions acústiques i el un bon comportament tèrmic.
És l’opció adequada per a la instal·lació de xarxes de conductes autoportants de distribució d’aire en les instal·lacions tèrmiques de Climatització dels edificis.

Informació de producte

Marcat CE com a sistema de ventilació i climatització (ETA 20/0122 basant-EAD 360001-00-0803)
Rigidesa excepcional dels conductes.
Màxima classe d’estanquitat definida pel RITE.
Certa millora en la qualitat de l’ambient acústic.
Resistència a mètodes de neteja agressius, UNE 100012.
Facilitat de neteja. Superfície interior d’acabat llis.
Marcat de línies guia exclusiu per a tall per MTR.
Continuïtat en unions. Exclusiu encadellat de panells i reborejat del cantell mascle interior.
No proliferació de floridures i bacteris. Assaigs segons EN 13403.
Producte sostenible. 100% reciclable. Material reciclat >50%.

La NETO

Plafó rígid de llana de vidre ISOVER d’alta densitat, revestit per la cara exterior amb una làmina d’alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a barrera de vapor, i per la seva cara interior, amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica.

Aplicacions

Excel·lents prestacions acústiques i el un bon comportament tèrmic.
És la solució adequada per a la instal·lació de xarxes de conductes autoportants de distribució d’aire en les instal·lacions tèrmiques de Climatització dels edificis.
Informació del producte:
Marcat CE com a sistema de ventilació i climatització (ETA 20/0122 basant-EAD 360001-00-0803)
Talls fàcils i sense risc de ruptures durant la seva manipulació.
Màxima protecció en cas d’incendi.
Màxima classe d’estanquitat definida pel RITE.
Òptima qualitat de l’ambient acústic.
Resistència als mètodes de neteja més agressius, UNE 100012.
Marcat de línies guia exclusiu per a tall per MTR.
Continuïtat en les unions gràcies a l’exclusiu encadellat dels panells.
No proliferació de floridures i bacteris, EN 13403.
Producte sostenible. 100% reciclable. Material reciclat > 50%.